WatchKit and Hyphenating Text

Trouble hyphenating text with WatchKit? With just a few lines of code, Radek Pietruszewski creates a simple extension to WKInterfaceLabel, working with NSAttributedString to hyphenate text.

Hyphenating text on WatchKit.